ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Náray Viktória (ev nyilvántartási szám: 52497313 adószám: 68961338-1-27) fotóssal (a továbbiakban: Adatkezelő) kötött szerződés alapján a fotózáson részt vevő személyek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről. A tájékoztatási kötelezettségről az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. §-a rendelkezik.

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást a fotózást megelőzően az ügyfélnek adott adatkezelésről való szóbeli tájékoztatás, illetve az Adatkezelő és az ügyfele által aláírt „hozzájárulási nyilatkozattal” adják meg.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő ügyfeleinek várandós állapotának, illetve az újszülöttek a fényképen (digitális formátumban) történő megörökítése, az ügyfél kérésére.

Az adatkezelés helye
külső merevlemez, google drive

A nyilvántartott adatok köre
a fotózás során készült felvétel,
a hozzájáruló nyilatkozatban megadott adatok.
- szerződésben megadott adatok

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az elkészült felvételeket SD kártyára menti, amelyet a fotó elkészülését követő 7 napon belül külső merevlemezre másol. Az elkészült (retusált) fotókat Google Drive-re kerülnek feltöltésre.
5.2. A fotók tárolásának időtartama:
– SD kártyán a fotó elkészülését követő 7 napig,
– külső merevlemezen 2 évig,
– Google Drive-on 4 hónapig.
5.3. A fent megadott határidők elteltét követően az Adatkezelő a fotókat törli.
5.4. Az Adatkezelő a „hozzájáruló nyilatkozatokat” az aláírástól számított 5 évig megőrzi.

Adattovábbítás
Az elkészült képeket az Adatkezelő az alábbi személyeknek továbbítja:
azon ügyfelek számára, akikkel előzetesen megbízást vett fel, illetve hozzájáruló nyilatkozat aláírására sor került,
az Adatkezelő azon üzletei partnerei számára, akire vonatkozóan az Adatkezelő ügyfelei aláírták a fényképek továbbítására vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatot (csak a fénykép kerül továbbításra egyéb személyes adat nem),
az Adatkezelő közösségi média felületeire (Google/Drive/Gmail, Facebook, Instagram, weboldal)

7. Adatfeldolgozó igénybevétele
7.1. Facebook (székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 United States; email: press@fb.com; képviseli: Mark Zuckerberg; adatkezelési szabályzata: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/update; honlap cím: www.facebook.com),
7.2. Instagram (székhely: 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States; képviseli: Kevin Systrom; adatkezelési szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875; honlap cím: www.instagram.com),
7.3. Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA adatvédelmi irányelv: https://policies.google.com/privacy?hl=hu; Google LLC által használt szolgáltatások honlap címei: www.google.com, www.gmail.com, www.google.com/drive/ )

Az adatok védelme
8.1 Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik.
8.2. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében adatkezelő a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja, és csak a jelen tájékoztatóban 5-6. pontokban feltüntetettek részére továbbítja.

9. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást)
Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

10. Az adatszolgáltatás elmaradásához kapcsolódó következmények
A szerződésen alapuló adatkezelés elmaradása esetén a szerződés meghiúsulása.

11. Kapcsolat Európai Unión kívüli országokkal
11.1. Az Adatkezelő a tevékenysége során Európai Unión kívüli ország(ok) által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vesz, amely során az Adatkezelő ügyfelei által megadott személyes adatok továbbításra kerülnek.

11.2. Az Európai Unión kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában a 7. pontban meghatározott adatfeldolgozók az Európai Unió területén elismert jogi személyek, amelyeknek a szolgáltatásait széleskörben használják (közösségi média).

11.3. Az Európai Unión kívülre küldött személyes adat: a fotózás során készült azon felvételek, amelyeket az Adatkezelő által a közösségi média felületére feltöltésre kerülnek.

Jogok gyakorlása, jogorvoslat
Az ügyfél az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított jogaival.
Az ügyfél kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést (az ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk),
helyesbítést (az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk),
törlését (az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk),
kezelésének korlátozását (az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),
adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk),
tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk).

A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az viktorianaray@gmail.com e-mail címére kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad. Továbbá jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az ügyfél – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat.

Náray Viktória e.v.

Social Stories webfejlesztés